трънки и блогинки

Наказателната власт

Написано на: 15.05.2013 · Един коментар

Днес прокуратурата дава заявка да играе все по-голяма роля в обществения живот. Мисля, че е полезно да си припомним и обобщим какви са основните принципи и правомощия на т.нар. „наказателна власт“ и да преценим възможните ползи и рискове за и без това залиняващите демократични основи на държавата ни:
ФУНКЦИИ
Обвинителна функция
Основната функция на прокуратурата е т.нар. „обвинителна функция“.  Прокурорът привлича към наказателна отговорност лица, за които се твърди, че са извършили престъпления, като повдига и поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер. Т. нар. „борба с престъпността“, на първо място, се осъществява от прокуратурата, чрез привличане на лицата, извършили престъпления, като обвиняеми.

Разследваща функция
По принцип, дейността на прокуратурата е последваща по отношение на разкриване на самото престъпление, което се осъществява от разследващите органи. Дейността на прокурора е функционално свързана с органите на предварителното разследване, но дейността по разследване се извършва под надзора на прокурор, който прокурор може да издава задължителни разпореждания за извършване на процесуално-следствени действия.

Прокурорски надзор
Прокурорският надзор е за законосъобразност, който може да има следните форми:

  1. Прокурорски надзор върху следствието – прокурорът ръководи предварителното разследване и упражнява надзор върху провеждането му. Прокурорът сам може да извършва следствени действия, заедно или вместо разследващите органи (следователи и дознатели).
  2. Прокурорски надзор върху съдебното производство – прокурорът може да протестира актове и действия на съда пред по-горна инстанция, когато ги смята за незаконосъобразни.
  3. Прокурорски надзор върху изпълнение на наказанията и в принудителните административни мерки в затворите и местата за принудително лечение.
  4. Прокурорски надзор за отмяна на незаконосъобразни административни актове – прокурорът може да протестира съответния административни актове пред по-висшестоящ административен орган или пред съд.

ПРИНЦИПИ
Принцип на единоначалието
Прокуратурата е йерархична структура, с вертикални връзки на субординация и централизация. За разлика от съдиите, които са независими при осъществяване на своите функции при разглеждане на всеки един казус и прилагат закона по съвест и убеждение, писмените разпореждания на висшестоящия прокурор са задължителни за изпълнение. Цялостната дейност на Прокуратурата се ръководи от Главния прокурор на републиката. Главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори.

Несменяемост
След навършване на 5-годишен стаж като съдия, прокурор или следовател, след атестиране и с решение на ВСС всеки магистрат става несменяем. Смяната на главен прокурор става чрез Народно събрание на основание „тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт“. През 2006та година се прие, че че Главният прокурор може да бъде отстранен по предложение и на една четвърт от народните представители, прието с мнозинство две трети. Повтарям, това е прието при промяната на Конституцията през 2006та. Преди тази промяна бе паметната реплика на Татарчев: „Над мен е само Господ“.

По-подробно и точно тези функции и правомощия на Прокуратурата и Главния прокурор са описани на сайта им. Отчитайки тези правомощия, моят рефлекс е винаги да гледам много внимателно какво казва и прави Прокуратурата.

Категория: всякакви

Един коментар ↓

  • Хубаво ми е, когато хората коментират. Чета внимателно всеки коментар и отговарям, когато имам какво да кажа.

  • Benita Chaney на 18.05.2013г. в 08:49ч.

    Цецко има доста папки. В т.ч. и „прокурорски“, и „магистратски“. Който има папките, той поръчва резултатите от разследванията. Да почакаме. Цецко е стиснал доста „топки“, ще прощавате за израза.