трънки и блогинки

Типове услуги въху PKI

Написано на: 14.06.2005 · Няма коментари

PKI е абревиатура за Public Key Infrastructure. Въпреки, че името ясно подсказва, че става въпрос само за основа, само за инфраструктура, PKI се свързва единствено с електронния подпис. PKI е изключително важен елемент от настоящата и бъдещата структура на електронните комуникации. Според мен няма да е пресилено сравнението на значението на PKI със значението на транспортните интернет протоколи. Точно като TCP, PKI предоставя надеждна среда за обмен на информация и доверие между участващите в процеса страни и абстрактен слой за създаване на множество приложения. Точно заради това изграждането и функционирането на надеждни доставчици на удостоверителни услуги е ключов момент в бъдещото развитие.

Тук ще се опитам да изброя с кратко обяснение само основните типове услуги, които използват PKI за основа.

Автентикация
Тази услуга предоставя възможност за високонадеждно ограничаване на достъпа до ресурс и идентифициране на лицата, които го ползват. Приложението е наистина широко и за пример мога да дам възможността за достъп до уеб ресурс, който е ограничен само до хора (браузъри), които предоставят валиден сертификат с определени мета полета.

Удостоверяване на време
Timestamping услугата предоставя доказателствено средство, че набор от данни е съществувал в даден момент от времето.
Един от примерите за значението и приложението ѝ е нуждата да се докаже, че събитие е настъпило преди изтичането на даден срок или друго събитие.

Цифров подпис
Цифровият, или, както нашия закон го нарича, електронният подпис е услуга която замества положения саморъчен подпис и българското законодателство ги приравнява. Подписът идентифицира подписалия и установява връзка между него и подписаните данни. Приложението на технологията е изключително широко – тя се използва от личната и бизнес кореспонденция, през електронната търговия до подписването на програмни пакети.

Електронен нотариат
Електронният нотариат е услуга, която е моделирана по подобие на житейския ѝ образец. Казано най-общо, нейната цел е да осигури независим свидетел на изразяване на воля. Нормално нотариуса предоставя гаранции за самоличността на изразилия волята, уверява се в дееспособността му и в някои случаи се грижи да изясни правните последици от действията за страните. Ролята на електронния нотариус е предмет на много и ожесточени обсъждания, които подлагат на съмнение и самото му съществуване и затова няма да бъдат давани пример за дейността му.

Публична гаранция
Английското име на тази услуга е non-repudiation. Tя се състои в предоставянето на гаранции, че дадено лице е извършило дадена операция, свързана с данни, в определен момент от времето. Това е комплексна услуга, която съчетава елементи от електронния подпис, удостоверяването на време и автентикацията. Най-често даваният пример е с банкова транзакция, при която лицето, изпратило парите, има нужда от гаранция, че получателят няма да отрече, че ги е получил, но това е само част от тази наистина сложна услуга, която ангажира много участници и също е в процес на дефиниране.

На мен ми се нрави сравнението на сегашното състояние на услугите върху PKI със сравнението на състоянието на интернет услугите в началото на деветдесетте години на миналия век и се надявам да мога да видя тяхното развитие и масовото им навлизане.

Категория: всякакви