трънки и блогинки

Проект за закон за електронното управление – правно-технически бележки

Написано на: 30.01.2007 · Няма коментари

Проектът за закон за електронното управление ще задължи държавната администрация и още широк кръг лица да да предоставят възможност за заявяване и получаване на всички услуги, които предоставят, и по електронен път. Oще повече – данни, които веднъж са събрани, няма да трябва да се предоставят отново.

Законът си поставя изключително амбициозни цели и ще окаже сериозно влияние на обществения и бизнес живот. С цел изчистване на разпоредбите на този закон и в съответствие с поставените цели, от Фондация „Отворени проекти“ ще изработим и внесем становище с предложения за промени в проекта. Сега ще публикувам първата част от становището, която съдържа правно-техническите препоръки и корекции към разпоредбите, с надежда да привлека вашето внимание към темата и да подобря качеството на предложенията.

1. Правно-технически забележки и корекции

Разпоредбата на чл. 2 (2) определя понятитето „Първичен администратор на лични данни“ и това я прави дефинитивна норма. Като такава, нейното уместно място е в допълнителните разпоредби.

В чл. 3 „поддържат“ да се замени с „обработват“ с цел да се уеднаквят понятията със Закона за защита на личните данни, който използва „обработват“ в смисъл, който се припокрива със смисъла на конкретната разпоредба и целите на закона.

Използването на „астрономическо време“ в заглавието и текстовете на чл. 6 да отпадне или да бъде заменено от Универсално Координатно Време (UTC), което е използвания в момента международен стандарт за отчитане на време, който не се базира и не отчита астрономическите явления за измерване на време. Също така е неуместно да се предлага и приемането на стандарт за отчитане на време, тъй като такъв съществува и се използва в момента.

В чл. 6 (2) с оглед облекчаване доказването на фактите с правно значение да се добави и изискването за удостоверяване на времето на тяхното настъпване, като текстът се промени:

Времето на настъпването на факти с правно или техническо значение се отчита и удостоверява с точност до година, дата, час, минута и секунда.

Да отпаднат алинеи 2 и 3 на чл. 7 поради излишното прогласяване на едно безспорно правило относно йерархията на нормативните актове.

Разпоредбата на чл. 7 (5) да бъде коригирана съобразно факта, че според Закона за нормативните актове „стратегията“ не е сред нормативнте актове, които могат да бъдат приемани за прилагане на закон.

Двете алинеи на чл. 9 определят понятията Доставчик и Получател на електронни административни услуги, мястото на каквито дефинитивни норми е в Допълнителните разпоредби.

В чл. 13 (1) т.7 да се премахне „жалби“, и да остане „предложения и сигнали“, поради отмяната на Закона за предложенията, жалбите и молбите и уреждането само на предложения и сигнали от понастоящем действащия Административно-процесуален кодекс.

Чл. 13 (2) говори за възможни дължими такси. Такива, според чл. 60 (1) от Конституцията се установяват само със закон. Предлагаме на вносителите да прецизират изказа си.

Чл. 16 на практика преповтаря разпоредбите на Закона за защита на личните данни, който урежда в цялост тези отношения, и поради това предлагам да отпадне или да бъде променен както следва:

Доставчиците на електронни административни услуги събират, обработват и предоставят лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

Чл. 19 и чл. 23 предвиждат изисквания изпратените електронни изявления и към задължителното съдържание на удостоверенията за електронен подпис. Чл. 13 от Закона за електронния документ и електронния подпис описва видовете електронен подпис и с оглед устойчивото уреждане на материята предлагам в разпоредбите на закона за залегне изискването, че електронните изявления се подписват с Усъвършенстван или Универсален електронен подпис.

Чл. 24 (2) с препращането си към чл. 313 от Наказателния кодекс съдържа излишна квалификация на деяние, което не е в предмета на закона и предлагаме да отпадне.

Чл. 26 (3) не урежда въпроса с посочването на електронен адрес за комуникация, а дава възможност предлаганото от него решение да бъде взето с наредба от Министерски съвет. Този подход представлява отказ от изпълнението на задължението по чл. 3 (1) ЗНА, който предвижда законът да уреди пълно обществените отношения, подаващи се на трайна уредба.

С оглед предвидената презумция, че съобщенията, изпратени до специалната електронна пощенска кутия, се считат за получени, предлагаме на вносителите, ако решат да използват този подход, да предвидят мерки и процедури с цел избягването на възможните негативни последици за гражданите и организациите при хипотезите на неполучаване на тези уведомления.

Разпоредбата на чл. 33 препраща към реда на чл. 22, относно формата на изпратените по електронен път документи, като разпоредбата, уреждаща тази материя е чл. 21 и тя трябва да бъде реферирана. С оглед яснота и в съответствие с наложилия се технически език предлагам „с“ да бъде заменено с „в“ в „… са с различен от установения по реда на чл. 21 формат“.

Разпоредбата на чл. 37 е излишна, защото материята се урежда в Закона за електронния документ и електронния подпис. Предлагаме тя да отпадне.

Думата „поне“ в чл. 62 (2), с оглед по-голяма яснота, да бъде заменена със съюза „и“.

Прави впечатление и предвиденият значителен брой наредби, както и изключително важната роля на наредбата по чл. 12 (4). С цел по-доброто изпълнение на задължението за пълно уреждане на материята от закона предлагаме приемането на Правилник за приложение на закона, който да обедини предвидените подзаконови актове.

Категория: проекти