трънки и блогинки

За Златната акция в БТК

Написано на: 25.08.2013 · Няма коментари

Спорът дали Българската държава да се откаже преференциалните си права от т.нар. „Златна акция“ в БТК, за мен, се свежда до въпроса дали считаме, че задълженията за инвестиции по приватизационния договор са изпълнени изцяло и безспорно. Според чл. 9 ал. 4 от Устава на БТК право на обратно изкупуване на преференциалната „златна“ акция по номинална стойност и насрещното задължение за приемане на предложението за изкупуване, възникват след осъществяване на задълженията по договора за приватизация с Вива Венчърс на 08 Юни 2004.

Няма срок, цена или други условия – единствено да се изпълнят задълженията по приватизационния договор. Очевидно, това е целта на преференцията. Какво пише в приватизационния договор, какви са тези ангажименти не знам – ако вие знаете, моля, кажете. От Капитал, научавам за следните спорове, за неизпълнение на:

 1. Задължения за трудова заетост – делото загубено в арбитража в Париж, в момента за разглеждане пред ВКС. Твърдяна малка вероятност за успех на българската страна.
 2. Ангажименти относно отделяне на мрежите на военните – неясен статус, може би интересът е удовлетворен с различни от договорените средства, но разбирам, че към момента не е спорен въпрос
 3. Задължението последващият купувач (Advent) да плати на държавата 10% от горницата над сумата от 300 млн. евро от цената, на която е продала БТК  –  230 млн. евро. Спорът е решен – делото е спечелено от България, след като Парижкия търговски арбитраж заключава, че Вива Венчърс за по-малко от две години са успели да увеличат стойността на компанията със забележителните 870 милиона евро. Увеличение от почти пет пъти, евала.

Досегашните правителства в лицата на министрите на МТИТСП са намерили само тези неизпълнения. За мен е логично преди да се реши какво ще се прави с тази акция да се проверят отново дали и как са изпълнени всички приватизационни задължения. Най-същественото право на държавата е да има член на Надзорния съвет и два члена на УС (повече по-долу). Това е прекалено и ненужно в дружество, което е вече изцяло собственост на един субект (Цветан Василев).

Въпреки че чл.9 (4) от устава предвижда изкупуването на златната акция да е по номинал, отчитайки времето и настоящото състояние на собствеността, за мен, е най-практично страните да се споразумеят за обезщетение за всяко спорно обстоятелство. Противното може лесно да се квалифицира като един остатък в Наказателния кодекс от времето на Комунизма – безстопанствеността.

За пълнота, ето бележки за привилегиите и правата, които дава Преференциалната „златна“ акция. Това са само бележки, за точност четете Устава на БТК

Чл. 9 (3) Преференциалната акция дава следните права:
 1. Един глас в ОС
 2. Право на Вето, чрез одобряване на някои решения на ОС, съгласно чл.9 ал.5 (виж по-долу)
 3. Право да предлага за назначаване, освобождаване и заменяне един член на Надзорния съвет и два члена на УС
 4. Привилегия за обратно изкупуване
 5. Право на дивидент, ликвидационен дял
 6. Право да придобие с предимство нови акции
 7. Право на вето на правата по този чл. 9
 8. Други – виж Устава

(4) Обратно изкупуване по номинална стойност и задължение за приемане на предложението за изкупуване след осъществяване на задълженията по договора за приватизация с Вива Венчърс на 08.06.2004

(5) Решения на ОС, които влизат в сила само след одобрение на притежателя на Преференциалната акция и засягат изменение или отмяна на действието на следните членове от Устава:

 • чл. 2 (1) – Фирма
 • чл. 3 – Седалище
 • чл. 4 – Срок
 • чл. 5 – Предмет на дейност
 • чл. 9, ал 1,3,4,5 – Типове акции и права на Преференциалната акция
 • чл. 10 – Единствено Министъра на МТИТСП може да притежава преференциалната акция
 • чл. 26 – Способност за взимане на решения от ОС
 • чл. 27 – Компетентност на ОС
 • чл. 28 – Решения мнозинство на ОС
 • чл. 30 ал.2,3 – Членове на Надзорен съвет
 • чл. 32 ал. 1 – Свикване на Надзорен съвет
 • чл. 34 ал.2,3 – Членове на УС и номиниране на членове на УС
 • чл. 36 – Компетентност на УС
 • Други – виж Устава

Категория: всякакви